Home World Championships Slalom, Sydney, 28. 9. – 3. 10.2005 (semifinals and finals)

World Championships Slalom, Sydney, 28. 9. – 3. 10.2005 (semifinals and finals)

Release date: 2005-10-01 12:00

Discipline: Slalom

Competition Rank: Svetovno prvenstvo