Navodila za izvedbo kajakaških tekmovanj v času ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.

0
518

V nadaljevanju so podana navodila organizatorjem kajakaških tekmovanj v času veljavnosti ukrepov, vezanih na zajezitev širjenja COVID-19.

Navodila vsebujejo priporočila, ki jih morajo upoštevati vsi udeleženci tekmovanja, posebna navodila za športnike, posebna navodila za tehnično osebje, ki skrbi za izvedbo tekmovanja ter zahteve, ki jih morajo upoštevati organizatorji, da zagotovijo varno izvedbo tekmovanja v smislu zajezitve širjenja COVID-19.

Za vse udeležence tekmovanja, športnike, trenerje, spremljevalno osebje ekip in osebe , vključene v organizacijo tekmovanja, velja, da morajo upoštevati naslednja priporočila:

–  vse ukrepe za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom:

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019,

–  udeleženci morajo biti zdravi – brez znakov okužbe dihal,

–  vsi udeleženci si morajo pogosto umivati ali razkuževati roke,

–  upoštevati je potrebno higieno kihanja in kašljanja,

–  ne dotikajte se obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene,

–  zagotavljajte najmanj 1,5 metra razdalje med osebami.

 

 

Zahteve za organizatorje tekmovanj

– prisotnost gledalcev na tekmovanju ni dovoljena,

– organizator mora zagotoviti, da so na prizorišču tekmovanja le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja,

– osebe, nujne za izvedbo tekmovanja, so tekmovalci, trenerji, spremljajoče osebje ekip, sodniki, tehnično osebje za izvedbo tekmovanja, reditelji, zdravstveno osebje, reševalci iz vode ter drugo za izvedbo tekmovanja nujno spreljajoče osebje. Vse osebe, ki so prisotne na tekmovanju, morajo biti ustrezno označene z akreditacijo ali nositi štartno številko,

–  organizator mora organizirati vse aktivnosti (sestanek vodij ekip, prevzem štartnih številk, dostopi na start, izstop na cilju in kontrola opreme, kontrola rezultatov in druge nujne aktivnosti v okviru organizacije tekmovanja) na način, da je možno zagotoviti najmanj 1.5 metra razdalje med osebami,

– organizator omogoči tekmovanje le zdravim osebam, ki ne kažejo bolezenskih znakov in zjutraj na dan tekmovanja niso imele povišane telesne temperature,

– osebe, vključene v organizacijo tekmovanja, ne smejo kazati bolezenskih znakov ali imeti povišane telesne temperature,

– vsa tehnična sredstva, ki se uporabljajo pri izvedbi tekmovanja, morajo biti pred uporabo razkužena. Po uporabi se vsa tehnična sredstva ponovno razkuži,

– vsak sodnik in drugo tehnično osebje prevzame svoj rekvizit in ga uporablja ves čas tekmovanja (sodniške tablice, dlančniki, radijske postaje, stoli, mape…). Po končani uporabi se vse rekvizite ponovno razkuži,

– pri uporabi reševalnih čolnov morajo biti le-ti pred uporabo razkuženi,

– opreme in rekvizitov si osebe med seboj ne izmenjujejo,

– v zaprtih prostorih, ki se uporabljajo za izvedbo tekmovanja (info pisarna, prostori  časomerilne in računske službe, pisarna glavnega sodnika), je obvezno pravilno nošenje zaščitne maske (maska je pravilno nameščena, če se prilega liniji nosnega korena in če sega čez brado. Zgornji rob maske ne sme biti nameščen pod nosom!),

– prostori, ki se uporabljajo za izvedbo tekmovanja, morajo biti organizirani na način, da je med delovnimi mesti zagotovljena razdalja 1,5 metra,

– v prostore je razen oseb, ki v tem prostoru opravljajo svojo službo, istočasno dovoljen vstop le eni osebi, ki mora nositi obrazno masko in si pred vstopom razkužiti roke,

– dostop do pisarne vodje tekmovanja ter glavnega sodnika je dovoljen le vodji posamezne ekipe,

– če je le možno naj organizator zagotovi pokrit prostor (odprt šotor), ki služi preoblačenju. Športniki morajo tudi na tem prostoru ohranjati 1,5 metra medsebojne razdalje. Torbe z opremo morajo tekmovalci po preoblačenju pospraviti v svoja vozila,

– sanitarije so le izjemoma odprte. Uporaba sanitarij je dovoljena v primeru, da organizator zagotovi ustrezno čiščenje in razkuževanje prostorov ter stalno zračenje. Razkuževanje je v času trajanja tekmovanja potrebno izvajati na eno uro. V nasprotnem primeru je dostop do sanitarij onemogočen,

– organizacija štarta in cilja mora biti organizirana na način, da tekmovalci ves čas lahko zagotavljajo medsebojno razdaljo 1,5 metra,

– na podelitvi nagrad so prisotne samo osebe, nujno potrebne za izvedbo protokola, prejemniki kolajn ter omejeno število predstavnikov posameznega kluba tako, da skupno število prisotnih oseb ne presega 50. Maksimalno število oseb iz posameznega kluba, ki lahko prisostvujejo podelitvi kolajn določi vodja tekmovanja,

– vsi podeljevalci kolajn in prejemniki nagrad si morajo pred podelitvijo ter po podelitvi obvezno razkužiti roke,

– organizator tekmovanja mora zagotoviti razkužilo za roke na prostoru za preoblačenje, na prostoru dostopa na vodo in izstopa iz vode, na prostoru za podelitve nagrad ter pri vhodih v vse prostore organizacijskih služb tekmovanja,

– organizator zagotovi osebo, ki skrbi, da je prizorišče pred začetkom tekmovanja razkuženo ter skrbi, da se ograje, kljuke, ročaji in drugi predmeti, s katerimi prihajajo v stik udeleženci tekmovanja, razkužijo vsaj enkrat vsako uro v času tekmovanja,

– organizator zagotovi ustrezno količino razkužila, da si udeleženci po potrebi lahko razkužijo osebno kajakaško opremo,

– ustrezna količina razkužila je potrebna tudi za razkuževanje opreme in rekvizitov, potrebnih za izvedbo tekmovanja,

– organizator zagotovi zadostno količino vrečk za odpadke, kamor se lahko vržejo odpadki ter uporabljene zaščitne maske,

– organizator mora imeti na razpolago vsaj en termometer za hitro skeniranje telesne temperature udeležencev,

– v primeru, da kateri od udeležencev kaže bolezenske znake, medicinsko osebje poskrbi, da se tej osebi izmeri telesna temperatura. V primeru ugotovitve povišane temperature se to osebo odstrani s prizorišča tekmovanja in se jo napoti na testiranje za COVID-19,

– nujno potrebne službe za organizacijo tekmovanja, kot so sodniška, časomerilna in računska služba, se racionalizira in zmanjša na minimalno število, ki še zagotavlja regularno tekmovanje. Minimalno število sodnikov po disciplinah je naslednje:

  Slalom: 6 sodnikov (vključno z glavnim sodnikom)

  Sprint na mirnih vodah: 3 sodniki (vključno s starterjem in glavnim sodnikom)

  Spust: 1 glavni sodnik

  Maraton: 2 sodnika (glavni sodnik in sodnik na obratu)

  Druge discipline: najmanj 1 sodnik,

– organizator mora zagotoviti službo reševanja iz vode v skladu z zakonom o varstvu pred utopitvami. Reševalci iz vode so si dolžni po vsaki intervenciji razkužiti roke in razkužiti reševalne pripomočke,

– organizator mora zagotoviti zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo,

– organizator mora pri organizaciji tekmovanja upoštevati vse zahteve, ki jih za prijavo prireditve zahteva Upravna enota,

– organizator mora zagotoviti primerno število redarjev, ki po potrebi udeležence opozarjajo na higieno in razkuževanje rok ter ohranjanje razdalje 1,5 metra,

– če se zagotavlja prodaja hrane mora biti le-ta organizirana v skladu s higienskimi priporočili za izvajanje gostinske dejavnosti na terasah in letnih vrtovih med epidemijo COVID-19,

– za nadzor nad izvedbo tekmovanja organizator imenuje odgovorno osebo in njene podatke sporoči Kajakaški zvezi osebi najkasneje 10 dni pred začetkom tekmovanja. KZS bo kontaktne podatke te osebe v skladu z Odlokom o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti posredovala ministrstvu, pristojnemu za šport,

– organizator mora v razpisu definirati vsa dodatna navodila, vezana na ukrepe za zajezitev širjenja COVID-19, ki so specifična za posamezno prizorišče tekmovanja in niso zajeta v teh navodilih,

– ukrepi morajo biti izobešeni na vidnem mestu ob vstopu na prizorišče tekmovanja ter pri info pisarni.

 

 

Priporočila za športnike, trenerje in osebe, vključene v izvedbo tekmovanja

 

– če imate znake akutne okužbe dihal, ostanite doma,

– tekmovanja se udeležite le če ste zdravi, ne kažete bolezenskih znakov in zjutraj na dan tekmovanja nimate povišane telesne temperature,

– držite se priporočene oddaljenosti od oseb, prisotnih na tekmovanju in sledite navodilom organizatorjev,

– s seboj imejte svojo obrazno masko za primer, da boste morali vstopati v prostore vodstva tekmovanja,

– če je možno, se na tekmovanje pripeljite s svojim prevozom oziroma v okviru družine. V primeru prihoda s klubskim kombijem naj vse osebe v vozilu nosijo obrazno masko, v eni vrsti pa sedita le dve osebi, vsaka na svoji strani kombija, vmes pa je en sedež prost,

– tekmovalci se preoblačijo ob ali v svojih vozilih. V primeru, da organizator poskrbi za pokrit prostor za preoblačenje, na tem prostoru ohranjajte 1,5 metra medsebojne razdalje. Torbe z opremo morajo tekmovalci po preoblačenju pospraviti v svoja vozila,

– na vodo dostopajte posamezno na način, da zagotovite najmanj 1,5 metra oddaljenosti od drugih oseb,

– preden zapustite prostor dostopa na vodo in začnete z veslanjem, si razkužite roke,

– dovoljena je le uporaba osebne kajakaške opreme,

– veslanje v ekipnih čolnih je dovoljeno z istim partnerjem,

– v zaprtih prostorih, ki se uporabljajo za izvedbo tekmovanja (info pisarna, prostori časomerilne in računske službe, pisarna glavnega sodnika), je obvezno nošenje zaščitne maske. Pred vstopom v te prostore je obvezno razkuževanje rok.

 

Prenesi PDF navodila.