Priporočila NIJZ za registrirane športnike.

0
445

Vlada RS je na seji sprejela Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19. Obenem je NIJZ pripravil Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19. Dostopna so na www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

Odlok stopi v veljavo s 7. 5. 2020.  Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni.

Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19 (PDF)

 

O D L O K

o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti

1. člen

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj.

2. člen

(1) Proces športne vadbe v skladu s prvim odstavkom 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) je dovoljen vsem športnikom, kot jih določa ZŠpo-1. Proces športne vadbe se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi, razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov. Dovoljeno je tudi dopolnilno strokovno delo v skladu s 1. točko 2. člena ZŠpo-1.

(2) Pri izvajanju procesa športne vadbe morajo športniki in strokovni delavci v športu ves čas ohranjati najmanj 2 metra razdalje do drugih oseb. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer pravila športne panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (na primer plesni par, judo), izključno v delu tehničnega dela procesa športne vadbe, vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati ni dovoljen.

3. člen

(1) Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z ZŠpo-1.

(2) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja (tekmovalci, sodniki, trenerji, zdravstveno osebje, nujno spremljajoče osebje, kot na primer zapisnikar, računalničar).

(3) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

4. člen

Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje- ukrepov-covid-19).

5. člen

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00727-3/2020

Ljubljana, dne 6. maja 2020