Razpis usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1, športno treniranje

0
568

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022.
 
»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.«
 

 

PRIREDITELJ:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

KRAJ:

Velenje, Ljubljana, Most na Soči

TERMINI IZVEDBE:

05.09.2020 ‑ 08.11.2020

VODJA:

Jernej Župančič Regent

UDELEŽENCI:
 

Ciljna skupina: zaposleni.
 
Na dogodek bo sprejetih 15 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov.

POGOJI PRIJAVE

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 1. Biti morajo zaposleni (redno delovno razmerje za poln ali skrajšan delovni čas, ali odprt status samostojnega podjetnika, kmeta, poklicnega športnika)
 2. Stari morajo biti vsaj 18 let
 3. Imeti morajo vsaj srednjo poklicno izobrazbo.
 4. Obvladati morajo veslanje v fitnes čolnu.

POTREBNA DOKAZILA:

Kandidati morajo za preverbo izpolnjevanja pogojev poslati naslednja dokazila:
  1. Potrdilo o zaposlitvi, ki ne sme biti starejše od enega meseca. Kot potrdilo o zaposlitvi so ustrezna naslednja dokazila:
  potrdilo o zaposlitvi ‑  priloženi obrazec, ki pa si ga kandidati ob prijavi izpišejo iz aplikacije in ga dajo v potrditev delodajalcu ali
  potrdilo delodajalca (lasten dopis delodajalca) podpisano in žigosano iz katerega je razviden status zaposlitve ali
  izpis iz AJPES‑a (v primeru nosilca S.P.‑ja) ali
  potrdilo od ZPIZ‑a (obrazec: Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS).
 2. Preslikava osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list).
 3. Preslikava spričevala ali diplome najvišje dosežene izobrazbe.
 4. Dokazilo zveze o obvladovanju veslanja v fitnes čolnu bo za kandidate, ki ta nivo veslanja obvladajo, zagotovila zveza po poteku roka za prijavo. Ostali bodo morali opraviti preizkus znanja veslanja.

POGOJI DOKONČANJA:

Kandidat mora za zaključek usposabljanja opraviti vse sledeče obveznosti:
   Za pristop k izpitnim obveznostim mora kandidat doseči naslednjo prisotnost:
   1. Doseči mora najmanj 80% udeležba pri obveznih vsebinah.
  2. Doseči mora najmanj 80% udeležba pri posebnih vsebinah.
   Ob doseženi dovolj visoki prisotnosti lahko kandidat pristopi k izpitnim obveznostim ki so:
   3. Opraviti mora teoretični izpit iz obveznih in posebnih vsebin.
   4. Opraviti mora praktični izpit iz posebnih vsebin, ki vsebuje nastop pred vrsto ter prikaz tehnike veslanja in reševanja.
 Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezni izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat ne zaključi zahtevane obveznosti v roku, se mora tečaja udeležiti ponovno. Naziv Strokovni delavec 1, športno treniranje, KAJAK KANU ‑ MARATON, KAJAK KANU ‑ MIRNE VODE, PARAKAJAK si lahko pridobijo tudi vrhunski športniki v disciplinah maraton in mirne vode –  tekmovalci olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda –  pod pogojem, da opravijo vse obvezne predmete in naslednje posebne predmete:
1. prva pomoč s temeljnimi postopki oživljanja,
2. varovanje okolja, značilnosti voda in vremenoslovje,
3. varnost in reševanje iz vode,
4. posebnosti dela z osebami s posebnimi potrebami,
5. parakajak,
6. tehnika in metodika veslanja v kajak sprintu v
obsegu 2 ur ‑ del vezan na metodiko in
7. tehnika in metodika veslanja v kajak maratonu v obsegu 1 ure ‑ del vezan na metodiko.

PRIJAVE:
 
 

Izpolnjena prijavnica in dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev, oddano preko spletne aplikacije na naslov http://prijave.olympic.si

ROK PRIJAV in POŠILJANJE DOKAZIL:

Rok spletne prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je:
ponedeljek, 31.08.2020 do 10. ure.

PRIJAVNINA:

Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

NAMEN IN CILJ PROGRAMA:

Cilj programa športno treniranje –  kajak kanu ‑ mirne vode, parakajak, kajak kanu ‑ maraton ‑ 1. stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da izvaja in spremlja proces športne vadbe v športni panogi kajak kanu ‑ mirne vode, parakajak, kajak kanu ‑ maraton v vseh njenih pojavnih oblikah.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:

Program usposabljanja športno treniranje ‑ kajak kanu ‑ mirne vode, parakajak, kajak kanu ‑ maraton‑ 1. stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge kajak kanu –  mirne vode, parakajak, kajak kanu ‑ maraton, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

URNIK USPOSABLJANJA:

Urnik usposabljanja

 

Več podrobnosti: http://usposabljanje.olympic.si/