Zakon o vodah (ZV-1) I.del

0
585

I. del: TEMELJNE DOLOČBE

1. Uvodne določbe

 1. člen
 (vsebina zakona)

 (1) Ta zakon ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimivodami (v nadaljnjem besedilu: vode) ter vodnimi in priobalnimi zemljišči.

 (2) Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljiščiobsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi voda.

 (3) Ta zakon ureja tudi javno dobro in javne službe na področjuvoda, vodne objekte in naprave ter druga vprašanja, povezana z vodami.

 2. člen
 (cilji zakona)

 Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči jedoseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov,zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje inuravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogočarazlične vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivihvodnih virov in njihove kakovosti.

 3. člen
 (načela upravljanja z vodami)

 Ob upoštevanju temeljnih načel varstva okolja, upravljanje z vodamiter z vodnimi in priobalnimi zemljišči temelji na:
1. načelu celovitosti, ki upošteva naravne procese in dinamiko voda termedsebojno povezanost in soodvisnost vodnih in obvodnihekosistemov na območju povodja,
2. načelu dolgoročnega varstva kakovosti in smotrne rabe razpoložljivihvodnih virov,
3. načelu zagotavljanja varnosti pred škodljivim delovanjem voda, ki izhaja iz potreb po varnosti prebivalstva in njihovegapremoženja, ob upoštevanju delovanja naravnih procesov,
4. načelu ekonomskega vrednotenja voda, ki vključuje stroškeobremenjevanja, varstva in urejanja voda,
5. načelu sodelovanja javnosti, ki omogoča sodelovanje javnosti prisprejemanju načrtov upravljanja z vodami,
6. načelu upoštevanja najboljših razpoložljivih tehnik in novih dognanjznanosti o naravnih zakonitosti.

4. člen
 (naloge države in lokalne skupnosti)

 Upravljanje z vodami in vodnimi ter priobalnimi zemljišči je vpristojnosti države, razen tistih nalog, za katere je po tem zakonupristojna lokalna skupnost.

 5. člen
 (posegi v vode, vodna in priobalna ter druga zemljišča)

 (1) Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča terzemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna instavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da sene poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjemvoda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnihekosistemov, ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih popredpisih o ohranjanju narave.

 (2) Vsakdo je dolžan varovati kakovost in količino voda ter jouporabljati tako, da čim manj vpliva na naravno ravnovesje vodnih inobvodnih ekosistemov, skladno s pogoji, ki jih določa ta zakon in drugipredpisi.

 6. člen
 (plačilo za obremenjevanje voda)

 (1) Za vsako rabo vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin,razen za splošno rabo, se plačuje pridobitev vodne pravice in vodnopovračilo, skladno z določbami tega zakona.

 (2) Za onesnaževanje voda se plačuje taksa, skladno s predpisi o varstvu okolja.

 7. člen
 (pomen pojmov)

 V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Površinske vode so celinske vode, ki se nahajajo na površju zemlje,kot npr. potoki, reke, kanali, jezera, in morje.
2. Somornica je površinska voda na območju rečnih ustij, ki je zaradivpliva morja delno slana in obenem pod znatnim vplivomrečnega toka.
3. Podzemna voda je voda pod površino tal v zasičenem območju in vneposrednem stiku s tlemi ali podtaljem. Za podzemno vodose ne šteje termalna voda, ki je namenjena pridobivanju toplote in se jo rabi tako, da se po odvzemu toplote vrača v njen vodonosnik.
4. Pitna voda je voda, ki ustreza predpisom s področja zdravstveneustreznosti živil.
5. Mineralna voda je podzemna voda, ki us