Odlok o ureditvi plovbe v občini Tolmin

0
469

Na podlagi 3. člena Zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Ur.list SRS, št. 17/88), 3., 25. in 241. člena Zakona o prekrških (Ur.list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 35/97) in 17. člena Statuta občine Tolmin je  na svoji 22. seji, dne 15.02.2001 sprejel naslednji

Odlok o ureditvi plovbe v občini

SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
(namen odloka)

Ta odlok ureja plovni režim na reki Soči in njenih pritokih na območju občine Tolmin, ki se nanaša na plovbo v športno rekreacijske in druge namene, in vključuje tudi nudenje storitev za plovbo.

S plovnim režimom se določajo plovna območja z dostopnimi mesti, plovni objekti, pogoji za varno plovbo in drugi pogoji, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja na plovnem območju in na zemljiščih, ki se uporabljajo pri dostopu do plovna območja.

S tem odlokom se ureja tudi hydrospeed in soteskanje.

2.člen
(pomen izrazov)

Poleg pomenov po predpisih, ki urejajo varnost pomorske in notranje plovbe, imajo izrazi po tem odloku še naslednji pomen:

– dostopno mesto je mesto ob reki, ki je namenjeno dostopu in izstopu iz reke ali jezera za plovbo in druge športno rekreacijske in turistične namene,
– hydrospeed je uporaba samostojnega plovila brez vesel
– soteskanje je spuščanje po brezpotnih soteskah v rekreacijske namene
– izvajalci plovbe so pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirane za opravljanje turistično rekreacijske dejavnosti povezane s plovbo.

PLOVNI REŽIM

3.člen
(območje plovbe)

Plovno območje v občini Tolmin obsega celotni tok reke Soče in vse njene pritoke ter jezero Most na Soči od mostu pri Peršetu in Postaje do začetka vplivnega območja jezu Podselo.

Plovno območje iz prejšnjega odstavka je označeno na publikacijski karti v merilu 1:50.000, ki je sestavni del tega odloka.

4.člen
(dovoljena uporaba)

Na plovnem območju je dovoljena uporaba:

– čolnov na vesla kot so: kajak, kanu, raft (v nadaljnjem besedilu: plovila),
– pripomočkov za športno rekreativne aktivnosti na vodi, kot so: pripomočki za hydrospeed, soteskanje in drugo,

Plovila in pripomočki iz prejšnjega odstavka se lahko na plovnem območju uporabljajo v času in na način določen s tem odlokom.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko na jezeru Most na Soči  uporabljajo tudi športni veslaški čoln, pedalin, jadralna deska, športna jadrnica, rečne potniške ladje vpisane v vpisnik ladij notranje plovbe Republike Slovenije.

Uporabniki plovil in pripomočkov iz prvega in tretjega odstavka tega člena morajo uporabljati za vstop in izstop iz reke označena dostopna mesta.

5.člen
(vpis plovil)

V vpisnik čolnov notranje plovbe morajo biti vpisana plovila, ki lahko prevažajo več kot tri osebe.

Pri vpisu plovil, ugotavljanju sposobnosti plovil za plovbo, izdaji dovoljenj za plovbo in plovbi tujih plovil se uporabljajo določbe Pravilnika o čolnih in plavajočih objektih.

6.člen
(plovnost plovila)

Plovila iz 4. člena smejo izpluti:

– če je glede na konstrukcijske in plovne lastnosti ter opremo, v takem stanju, da omogoča varno plovbo,
– če ima plovilo, za katerega velja obveznost vpisa v vpisnik čolnov notranje plovbe veljavno dovoljenje za plovbo in če ga upravlja za plovbo usposobljena oseba.
 
– Usposobljenost osebe iz druge alinee prejšnjega odstavka se ugotavlja na podlagi Pravilnika o sestavi izpitnih komisij, izpitih in izpitnih programih za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna.

7.člen
(odgovornost)

Fi