Pravilnik o licenciranju trenerjev pri Kajakaški zvezi Slovenije.

0
606

Pravilnik o licenciranju trenerjev pri Kajakaški zvezi Slovenije (PDF).

 

  1. člen

Ta pravilnik je z namenom urejanja vprašanj licenciranja strokovnih delavcev, ki delujejo v kajakaških društvih, sprejelo predsedstvo Kajakaške zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS).

 

  1. člen

Namen licenciranja je zagotavljanje permanentnega usposabljanja strokovnih delavcev na področju kajakaštva. 

 

  1. člen

KZS zahteva in podeljuje licenčna dovoljenja za opravljanje trenerskega dela v kajakaških klubih, ki obsega: načrtovanje, vodenje, spremljanje in vrednotenje trenažnega procesa oz. procesa poučevanja kajaka ter spremljanje tekmovalcev na tekmovanjih vseh ravni.

Veljavno licenco za tekočo tekmovalno sezono morajo imeti vsi strokovni delavci, ki v klubih izvajajo program mladinskih in mlajših kategorij tekmovalcev, trenerji, vključeni v programe PŠŠ in MPŠŠ, ter trenerji, ki sodelujejo v izvedbi programov KZS.

 

  1. člen

Licenčno dovoljenje KZS si lahko pridobi posameznik s strokovno usposobljenostjo s področja kajakaštva ali z izobrazbo športne smeri, ki je v preteklem licenčnem obdobju dokazal svoje strokovno izpopolnjevanje z najmanj eno od naslednjih možnosti:

•          udeležba na licenčnem seminarju,

•          predavatelj na licenčnem seminarju ali na usposabljanjih strokovnih delavcev v kajakaštvu,

•          avtor ali soavtor članka v strokovni športni reviji,

•          avtor ali soavtor strokovne knjige,

•          za izobražene/usposobljene posameznike velja kot strokovno izpopolnjevanje tudi nadaljevanje študija športne smeri ali usposabljanje na področju športa v letu, ko študij/usposabljanje poteka.

Strokovno izpopolnjevanje ni potrebno za strokovne delavce v letu pridobitve ustrezne strokovne usposobljenosti/izobrazbe.

 

  1. člen

KZS praviloma organizira dva licenčna seminarja letno. KZS za podaljševanje licence prizna tudi aktivno udeležbo na seminarjih drugih organizatorjev, izbranih s strani KZS.

Razpis za licenčni seminar mora biti objavljen vsaj 3 tedne pred pričetkom seminarja. Kandidat se lahko prijavi na seminar sam ali ga prijavi društvo.

Tujci morajo ob prvi prijavi na seminar predložiti ustrezna dokazila o usposobljenosti oz. izobrazbi.

Kandidati, ki želijo podaljšati licenco na podlagi avtorstva/soavtorstva strokovne literature, morajo to pisno sporočiti organu, pristojnemu za licenciranje in mu dostaviti en izvod dela.

 

  1. člen

Licenčno dovoljenje se izda za licenčno obdobje, ki traja za čas ene tekmovalne sezone, to je od 1. 4. do 31. 3. 

 

  1. člen

Strokovnemu delavcu se lahko odvzame licenco v naslednjih primerih:

•          zaradi pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje, zaradi katerega je vprašljiva njegova primernost za opravljanje trenerskega dela (spolni napad na otroka, nasilniško obnašanje),

•          zaradi dokazane vpletenosti v zlorabo dopinga,

•          zaradi nekulturnega oz. žaljivega vedenja na treningih, tekmovanjih in v javnosti.

 

O odvzemu licence odloča disciplinska komisija KZS.

 

  1. člen

Seznam trenerjev z licenčnim dovoljenjem se vsako leto najkasneje do 1. 5.  objavi na spletni strani KZS.

 

  1. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme predsedstvo KZS.

 

 

Številka:

Datum:

Andrej Ribič

Predsednik