Pravilnik o izplačevanju nadomestila za delo trenerjev v slovenskih kajakaških reprezentancah

0
510

Na podlagi 8. točke 5. člena Statuta Kajakaške zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) je predsedstvo na seji dne 7. 3. 2013 sprejelo:  

 

PRAVILNIK O IZPLAČEVANJU NADOMESTILA ZA DELO TRENERJEV V SLOVENSKIH KAJAKAŠKIH REPREZENTANCAH V LETU 2013

 

Pravilnik v PDF-ju je dostopen tukaj.

1. člen

(vsebina)

 

S pravilnikom o nadomestilu za delo trenerjev v slovenskih kajakaških reprezentancah (v nadaljevanju Pravilnik) se ureja pravica, višina, postopek in način delitve nadomestila, ki se ga za sodelovanje pri izvedbi programa KZS nameni trenerjem, ki sodelujejo v programu slovenskih kajakaških reprezentanc v slalomu, sprintu  in spustu.

 

2. člen

(pravica)

 

Pravico do nadomestila v skladu s Pravilnikom imajo kajakaški klubi za trenerje, ki so zaposleni oziroma pogodbeno vezani na delo v klubu. Za trenerje s statusom samostojnega športnega delavca pa imajo pravico do nadomestila sami trenerji, izvajalci programa. Trenerje kot izvajalce programa reprezentanc na predlog Strokovnega sveta KZS potrdi predsedstvo KZS.

 

3. člen

(obveznosti)

 

Trenerji, ki so vključeni v izvajanje programa dela KZS in za katere KZS namenja dnevno nadomestilo, so v času prejemanja nadomestila dolžni izvajati program, ki je določen z letnim programom KZS ter dogovorjen med direktorjem reprezentanc in trenerji ter definiran v pogodbi med KZS, trenerji in klubi.

Trenerji, izvajalci programa, so v času izvajanja programa poleg pogodbenih določil, dolžni spoštovati tudi določila drugih aktov KZS in določila kodeksa obnašanja KZS.

 

4. člen

(obseg programa)

 

Obseg programa sodelovanja v reprezentanci, za katerega se namenja nadomestilo, je določen z letnim programom dela KZS in sestavo strokovnega dela ekipe za posamezno tekmovanje, ki jo na osnovi predloga direktorja kajakaških reprezentanc določi predsedstvo KZS. Za del pripravljalnega obdobja, za katerega se tekmovalcem določa kvota za priprave, se za trenerje, nosilce programa tekmovalcev, določi maksimalno število dni, za katere je trener  upravičen do nadomestila  in sicer:

Slalom in sprint člani – do 35 dni

Spust člani –   do 21 dni

Slalom in sprint mladinci in U23 –  do 14 dni

Spust mladinci – do 10 dni

Za obseg programa v tekmovalni sezoni za pomočnike trenerjev na pripravah in trenerje, ki niso nosilci programa tekmovalcev, je obseg vezan na obseg realiziranega programa, odobrenega s strani direktorja reprezentanc.

 

5. člen

(višina nadomestila)

 

Za trenerje, ki sodelujejo v izvedbi programa članskih in mladinskih reprezentanc se predvideva dnevno nadomestilo  v višini 70,00 EUR bruto na dan.

 

6. člen

(način izplačila)

 

Dnevno nadomestilo za delo trenerja v programu slovenskih kajakaških reprezentanc se izplača na osnovi pogodbe med trenerjem, klubom in KZS oziroma trenerjem in KZS v primeru, da ima trener status  samostojnega športnega delavca.

Na podlagi pogodbe med KZS, klubom in trenerjem lahko klub odstopi del ali celotno nadomestilo neposredno trenerju. V tem primeru se nadomestilo izplača neposredno trenerjem na osnovi izstavljenega računa za opravljene storitve.

 

7. člen

(sankcije)

 

Na predlog vodje reprezentance, direktorja kajakaških reprezentanc ali vodje ekipe, se dnevno nadomestilo za posamezen del programa reprezentanc trenerju lahko zmanjša ali v celoti odvzame, če katera od zgoraj naštetih oseb ugotovi, da delovanje posameznega trenerja ni bilo v skladu s tem pravilnikom, drugimi akti KZS, kodeksom obnašanja Kajakaške zveze Slovenije, z občimi pravili športnega obnašanja, oziroma pogodbe med KZS, klubom in trenerjem, ali da je delovanje oziroma nedelovanje trenerja onemogočalo uspešno delovanje ekipe in škodovalo ugledu Kajakaške zveze Slovenije.

 

 

8. člen

(veljavnost)

 

Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme predsedstvo KZS, ter velja do 31.12.2013.

 

Datum:                                                                                             

Ljubljana, 7. 3. 2013

Predsednik: Bojan Žmavc