Pravilnik o kriterijih za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev kot pomoč vrhunskim športnikom

0
445

Na podlagi 5. in 35. člena Statuta Kajakaške zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) je predsedstvo na 16. seji dne 7. 3. 2013 sprejelo:  

 

PRAVILNIK O KRITERIJIH ZA ZAGOTOVITEV DODATNIH FINANČNIH SREDSTEV KOT POMOČ VRHUNSKIM ŠPORTNIKOM KAJAKAŠKE ZVEZE SLOVENIJE

 

Pravilnik v PDF-ju je dostopen tukaj.

 

                                                                   1 .člen

(vsebina)

 

S Pravilnikom o kriterijih za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev kot pomoč vrhunskim športnikom KZS (v nadaljevanju Pravilnik) se ureja pravica, kriteriji, višina, postopek, trajanje pravice in način delitve dodatnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: dodatna sredstva).

 

2. člen

(pravica)

 

Pravico do nadomestila v skladu s Pravilnikom imajo tekmovalci, ki imajo status športnika svetovnega, mednarodnega oziroma perspektivnega razreda in so dosegli v kriterijih predvidene rezultate ter niso zaposleni v državni upravi v skladu s Sporazumom o zaposlovanju športnikov v organih državne uprave oziroma niso v drugem delovnem razmerju.

 

3. člen

(kriteriji)

 

Tekmovalec si pravico do pridobitve dodatnih sredstev pridobi, če izpolni enega izmed naslednjih rezultatskih kriterijev v individualni kategoriji:

 

1. skupina

 

Olimpijske igre 1. – 6. mesto

Svetovno prvenstvo v olimpijski disciplini 1. – 3. mesto

Skupna razvrstitev v WC v olimpijski disciplini

ali končna razvrstitev na svetovni slalom rang lestvici  1. mesto

Evropsko prvenstvo v olimpijski disciplini 1. – 3. mesto

 

2. skupina

Olimpijske igre  7. – 10. mesto

Svetovno prvenstvo v olimpijski disciplini  4. – 10. mesto

Skupna razvrstitev v WC v olimpijski disciplini

ali končna razvrstitev na svetovni slalom rang lestvici 2. – 3. mesto

Evropsko prvenstvo v olimpijski disciplini  4. – 6. mesto

Svetovno prvenstvo v neolimpijski disciplini  1. – 3. mesto

Evropsko prvenstvo v neolimpijski disciplini  1. – 3. mesto

 

3. skupina

Svetovno prvenstvo U23 v olimpijski disciplini   1. – 3. mesto

Evropsko prvenstvo U23 v olimpijski disciplini   1. – 3. mesto

 

Tekmovalec je v tretjo skupino lahko uvrščen tudi na osnovi sklepa predsedstva KZS, ob predhodnem mnenju strokovnega sveta KZS.

 

 

4. člen

(višina sredstev)

 

Maksimalna višina dodatnih sredstev, do katerih je upravičen posamezen tekmovalec, ki izpolnjuje kriterije iz 2. in 3 točke pravilnika, je za vsako skupino določena s točkovnim sistemom in pomeni mesečni znesek dodatnih sredstev. Višino točke za vsako sezono posebej s sklepom določi predsedstvo KZS.

1. skupina                                                                          550 točk

2. skupina                                                                          400 točk

3. skupina                                                                          300 točk

 

Tekmovalcem, ki prejemajo štipendijo OKS se višina štipendije OKS upošteva pri določitvi končne višine prejemanja dodatnih sredstev. Končna določena višina dodatnih sredstev predstavlja bruto znesek.

 

5. člen

(postopek)

Tekmovalec, ki izpolnjuje kriterije za  prejemanje dodatnih sredstev, mora vsako leto po zaključku tekmovalne sezone, najkasneje do 30. novembra tekočega leta, na KZS vložiti pismeno prošnjo za prejemanje dodatnih sredstev.

Prošnji mora predložiti  potrdilo o statusu študenta oziroma izjavo, da ni zaposlen v državni upravi oziroma ni v drugem delovnem razmerju.

Imetnik štipendije OKS mora predložiti tudi sklep o višini štipendije OKS oziroma drugo dokazilo, iz katerega je razvidna višina štipendije, ki jo prejema.

 

6. člen

(trajanje)

 

Trajanje pravice prejemanja dodatnih sredstev je določena na osnovi uvrstitve v eno izmed skupin iz 4. člena Pravilnika. Tekmovalci iz 1. in 2. skupine so upravičeni do sredstev dve tekmovalni sezoni (24 mesecev) po sezoni, v kateri so dosegli rezultat, tekmovalci iz 3. skupine pa eno tekmovalno sezono (12 mesecev).

 

7. člen

(način izplačila)

 

Dodatna sredstva  se lahko izplača na naslednje načine:

– kot štipendijo:  tekmovalcem, ki imajo status študenta,

– na osnovi izstavljenega računa: tekmovalcem, ki imajo status samostojnega športnika,

– na račun kluba za program priprav: za tekmovalce, ki nimajo urejenega statusa študenta oziroma samostojnega športnika.

Vsi tekmovalci s KZS podpišejo pogodbo, v kateri se določijo pravice in obveznosti, ki izhajajo iz prejemanja dodatnih sredstev .

 

8. člen

(prehodne in končne določbe)

Za leto 2013 tekmovalci, ki izpolnjujejo kriterije za pridobitev dodatnih sredstev posredujejo pismeno prošnjo v 30 dneh od poziva KZS in so upravičeni do  prejemanja dodatnih sredstev od dne začetka veljavnosti tega pravilnika.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljavnost Pravilnika o merilih za pridobitev štipendije KZS z dne 28. oktobra 2002.

 

9. člen

(veljavnost)

 

 Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme predsedstvo KZS ter velja do preklica.

 

Datum:

Ljubljana, 7. 3. 2013                                                                     

 

 Predsednik:  Bojan Žmavc